Porozmawiajmy o Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu pn. Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław.

Projekt realizowany jest przez firmę Multiconsult Polska., na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,
przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Przestrzennie, projekt obejmuje prace na liniach kolejowych nr 274, 275 i 757, zlokalizowanych na terenie Miasta Wrocław oraz Gminy Środa Śląska.

Celem procesu konsultacji społecznych jest pozyskanie Państwa opinii na temat prezentowanych poniżej założeń projektowych i przyjętych rozwiązań technicznych.

Jaki jest cel projektu?

Celem Projektu jest przede wszystkim dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników kolejowych oraz do prognozowanych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w szczególności:

 1. rozwiązanie problemu braku połączenia kolejowego pomiędzy stacjami Wrocław Świebodzki i Wrocław Muchobór oraz
 2. przebudowa stacji Środa Śląska w sposób, który umożliwi kończenie biegu pociągów na tej stacji,
  po przebudowie możliwy będzie wjazd i wyjazd pociągów od strony Wrocławia.

Pozwoli to na:

 1. Zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla mieszkańców regionu;
 2. Poprawę komfortu jazdy i obsługi pasażerów, m.in. dzięki rewitalizacji istniejących punktów obsługi pasażerskiej (stacji) w zakresie modernizacji i zwiększenia ilości elementów małej architektury, w tym zapewnienie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami;
 3. Poprawę bezpieczeństwa przewożonych pasażerów i ładunków;
 4. Racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej poprzez zastosowanie elementów o wysokiej trwałości i niezawodności oraz likwidację zbędnej infrastruktury;
 5. Zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez ich likwidację lub zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych (systemów i urządzeń zabezpieczenia ruchu);
 6. Zapewnienie odpowiedniej odporności infrastruktury objętej Projektem na obecne i prognozowane zmiany klimatu

Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

 1. Budowę nowych peronów, torów oraz elektryfikację infrastruktury kolejowej;
 2. Poprawienie stanu technicznego nawierzchni peronowej i kolejowej;
 3. Przywrócenie (na części trasy) i podwyższenie (na części trasy) średniej prędkości (handlowej) przejazdu pociągów;
 4. Podniesienie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego (ciężaru pociągów);
 5. Zwiększenie przepustowości (tj. maksymalnej liczby pociągów jakie mogą przejechać w określonym czasie) linii kolejowej nr 757, tj. na odcinku pomiędzy stacjami Wrocław Świebodzki i Wrocław Muchobór;
 6. Przebudowę układu dróg dojazdowych i technologicznych wraz z zabezpieczeniem przejazdów w poziomie szyn i dostosowanie ich do nowych sposobów obsługi ruchu;
 7. Poprawę funkcjonowania elementów infrastruktury kolejowej związana z poprawą niezawodności zasilania urządzeń, oświetlenia głowic rozjazdowych, zmniejszenie wpływu opadów śniegu na funkcjonowanie rozjazdów, wzrost bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych;
 8. Dostosowanie istniejącego uzbrojenia terenu do nowej infrastruktury kolejowej;
 9. Usprawnienie odwodnienia projektowanej infrastruktury kolejowej w celu jej poprawnego funkcjonowania.

Jaki jest zakres projektu?

Inwestycja obejmuje:

 • odbudowę obecnie nieczynnej stacji Wrocław Świebodzki – układ torowy w rejonie peronów na stacji Wrocław Świebodzki będzie docelowo układem trzytorowym z peronem wyspowym i peronem jednokrawędziowym od strony północnej stacji (od ul. Robotniczej). Układ torowy zapewnia obsługę pasażerską dwóch linii kolejowych nr 274 i nr 757. Przed peronami stacja przechodzi w układ czterotorowy, w którym 2 tory należą do linii kolejowej nr 274 a 2 tory należą do linii kolejowej nr 757;
 • dobudowę krawędzi peronowej na przystanku osobowym Wrocław Muchobór;
 • przebudowę przystanku osobowego Środa Śląska – układ torowy w rejonie peronów na stacji Środa Śląska będzie docelowo układem pięciotorowym z dwoma peronami wyspowymi. Układ torowy zapewnia obsługę pasażerską linii kolejowej nr 275. 

Jak wyglądają rozwiązania projektowe?

Poniżej zamieszczono mapy prezentujące zakres projektu.

Przystanek Środa Śląska:

Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3

Stacja Wrocław Świebodzki

Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3
Mapa 4
Mapa 5


Jak można się wypowiedzieć?

1. Spotkania konsultacyjne

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się:

 • 22 maja 2024 r
  Centrum Kultury Nowy Pafawag,
  ul. Chociebuska 4/6, Wrocław
 • 23 maja 2024 r.
  Dom Kultury w Środzie Śląskiej,
  pl. Wolności 58, Środa Śląska

Spotkania zaczną się o godzinie 17:00. Planujemy, że mogą potrwać około 2 godzin.

Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, mogą więc brać w nich udział wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na np. miejsce zamieszkania.

2. Ankieta

Zapraszamy też do wypełnienia internetowej ankiety, która dostępna będzie do 26 maja 2024 r.

Serdecznie zapraszamy!

E-mail:  kontakt@wkm-konsultacje.pl